پیچ شش گوش H.V کله ی بزرگتری نسبت به پیچ شش گوش استاندارد دارد (DIN 931). بنابراین این پیچ ها سطح اتکای بیشتری دارند که…