“مهره ها” برای وصل کردن “پیچ ها” به دیگر اجسام به کار می روند و اکثریت مهره ها به همان صورت شش ضلعی فرم داده…