برای ادرس دادن در مورد پیچ و مهره متریک علاوه بر قطر پیچ و مهره و گام ان لازم است کلاس تلورانسی دنده ها نیز…