تلورانس دنده های پیچ و مهره

تلورانس دنده های پیچ و مهره

تلورانس دنده های پیچ و مهره

  • برای ادرس دادن در مورد پیچ و مهره متریک علاوه بر قطر پیچ و مهره و گام ان لازم است کلاس تلورانسی دنده ها نیز مشخص باشد برای مثال:M12*1.75-5g6g مشخص میکند که قطر پیچ(۱۲mm(bolt or screw طول گام ان ۱٫۷۵mm
   می باشد.
   ۵g مشخص کننده کلاس تلورانس pitch diameterو ۶g مشخص کننده تلورانس major diameter یعنی تلورانس ارتفاع دو سر تاج دنده های یک پیچ و وسط دنده ها با دنده های پیچ مشخص می شود
   فاصله و لقی بین دنده های مهره و پیچ توسط کلاس تلورانسی ان در مهره مشخص می گردد.بدین صورت که به دنبال کلاس تلورانسی مهره کلاس تلورانسی پیچ نیز اورده می شود.
   برای مثال:وقتی می گوییم M12*1.75-6H/5g6gکلاس تلورانسی مهره (مادگی)۶Hو۵g مشخص کننده کلاس تلورانس pitch diameter و ۶g مشخص کننده تلورانس major diameter است.
   یعنی تلورانس ارتفاع دو سر تاج دنده های یک پیچ و وسط دنده ها با دنده های پیچ مشخص میشود.

تلورانس دنده های پیچ و مهره
تلورانس دنده های پیچ و مهره

    اما هر کلاس تلورانسی متشکل از دو قسمت می باشد:

یک گرید تلورانس و دیگری پوزیشن یا موقعیت تلورانس.

    گرید تلورانس با یک عدد مشخص می گردد.گرید تلورانس major diameter بزرگ ترین قطر در پیچ و کوچک ترین قطر در مهره و همچنین pitch diameter که در شکل مشخص است می باشد. به این دلیل بزرگ ترین قطر در پیچ و کوچکترین قطر در مهره را ذکر کردیم که در یکی از قطر خارجی و دیگری قطر داخلی استفاده می گردد و به طبع ان بزرگ ترین قطر در مهره عمیق ترین قسمت قطر داخلی مهره که همان فرورفتگی دنده ها است می باشد پس کوچکترین قطر هم مربوط به نوک دنده ها است و در پیچ بالعکس است .

هر چه عدد گرید کوچکتر باشد تلورانس نیز کوچکتر است پس لقی کمتر است (البته منظور در یک پوزیشن با چندین گرید است).گرید ۶ برای کیفیت تلورانس مدیوم یا متوسط طول کم درگیری دنده های مهره و پیچ است.گرید های کوچکتر از ۶ برای مهره های با کیفیت تلورانس فاین و نمایانگر طول زیاد درگیری دنده های پیچ و مهره است.

    گرید های تلورانس عبارتند از:
    -۵گرید تلورانس از ۴ تا ۸ در دسترس برای کوچکترین قطر دنده مهره.
    -۳گرید تلورانس از ۴،۶،۸ بزرگترین قطر دنده های پیچ.
    -۵گرید تلورانس از ۴ تا ۸ pitch diameter برای دنده مهره.
    -۷ گرید تلورانس از ۳ تا ۹ pitch diameter برای دنده پیچ

     پوزیشن یا موقعیت تلورانس که دومین پارامتر تلورانسی است توسط حروف مشخص میشود.اعداد بزرگ برای دنده مهره و اعداد کوچک نیز برای دنده پیچ استفاده میگردد.
     برای دنده مهره ها دو نوع پوزیشن تلورانسی وجود دارد که عبارت اند از :
     پوزیشن H:بدون فاصله اولیه از ابعاد اصلی یعنی از کیپ بودن شروع میگردد و نه لزوما کلا کیپ.
     پوزیشن G:با فاصله مثبت اولیه از ابعاد اصلی یعنی تلورانس از یک لقی شروع میشود.
     برای دنده پیچ ها چهار نوع پوزیشن تلورانسی وجود دارد که عبارت اند از :
     پوزیشن h:بدون فاصله اولیه از ابعاد اصلی یعنی تلورانس از کیپ بودن شروع میگردد و نه لزوما کلا کیپ.
     پوزیشن f,e,g:با فاصله اولیه منفی از ابعاد اصلی یعنی تلورانس از لقی شروع میشود (فاصله اولیه منفی یعنی اندازه فاکتور های دنده کوچکتر از سایز اصلی است.)

      برای پیچ و مهره های اینچی نیز تلورانسی در نظر می گیرند که همانند مهره های متریک دارای گرید و پوزیشن است.


برای مهره های اینچی در کل ۶ کلاس تلورانسی استاندارد را میتوان متصور شد.

      ۱B,2B,3b برای مهره و ۱A,2A,3A برای پیچ کاربرد دارد.
      هرچه گرید بیشتر باشد پیچ و مهره کیپ تر هستند و تلورانس کمتر است.
      کلاس تلورانسی ۱A,1B:این کلاس دارای بیشترین لقی در بین دیگر کلاس ها میباشدو برای پیچ و مهرهایی با نیاز به باز و بست سریع به کار میروند.
      کلاس تلورانسی ۲A,2B:این کلاس بهینه ترین تلورانسی میباشد که عملکرد پیچ و مهره ها را متعادل میسازد. تقریبا %۹۰ ازصنایع از این کلاس تلورانسی استفاده میکنند.
      کلاس تلورانسی ۳A,3B: در این کلاس لقی به حداقل رسیده و پیچ و مهره تا حد زیادی در هم فیت و کیپ هستند و در مواردی استفاده میشوند که ایمنی بسیار مهم و حیاتی است،در واقع این کلاس دارای تلورانس محدود و بدوالوانس است؛یعنی لقی از صفر شروع میگردد و در نتیجه پیچ و مهره تا حد زیادی در هم کیپ هستند.
      شکل زیر نشان دهنده نمای شماتیک این کلاس های تلورانسی می باشد:

تهیه کننده:مجید چوپانی

Related Posts

Leave a Comment

فرم تماس

  تماس با ما

  نشانی: تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار استقلال،نبش خیابان هفتم، پلاک 311
  تلفن:02155427725
  تلفکس:02155427726
  ایمیل: info@nutandbolt.ir